top of page

YKSITYISYYDEN SUOJA

TIETOSI OVAT HYVÄSSÄ KÄSISSÄ MEIDÄSSÄ.

Organized Files

YLEISTÄ
KÄYTTÖEHDOT

TIETOSI OVAT HYVÄSSÄ KÄSISSÄ MEIDÄSSÄ.

§ 1 Soveltamisala ja muoto

 

(1)Pareva GmbH, Kammerforststr. 5a, 76646 Bruchsal (jäljempänä "Pareva") tarjoaa järjestelmäratkaisun tavaroiden luovutukseen ja varastointiin. Alla luetellut yleiset ehdot (jäljempänä GTC) muodostavat sopimuksen perustan
Ohjelmistojen, järjestelmien ja/tai järjestelmäkomponenttien yhteistyö sekä osto, vuokraus ja lisensointi.

 

(2)Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vain, jos asiakas on yrittäjä (BGB § 14), julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto.

 

(3)Ellei toisin ole sovittu, yleisiä ehtoja siinä versiossa, joka oli voimassa asiakkaan tilaushetkellä ja joka on saatavilla osoitteesta www.pareva.de/agb, tai siinä versiossa, joka on viimeksi toimitettu hänelle tekstimuodossa, koskevat myös saman sopimuksen tulevia sopimuksia. tyyppiä, ilman että meidän tarvitsee Yksittäiset tapaukset on velvollinen osoittamaan uudelleen.

 

(4)Meidän käyttöehtomme pätevät yksinomaan. Asiakkaan poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät yleiset ehdot ovat vain silloin ja siltä osin
osa sopimusta, kun olemme nimenomaisesti hyväksyneet niiden pätevyyden. Tämä hyväksyntävaatimus pätee joka tapauksessa, vaikka emme nimenomaisesti vastustaisi asiakkaan ehtoja tai suorita toimitusta asiakkaalle ilman varauksia asiakkaan ehdoista tietäen.

 

(5)Yksittäisissä tapauksissa asiakkaan kanssa tehdyt yksittäiset sopimukset (mukaan lukien liitännäissopimukset, lisäykset ja muutokset) ovat aina ensisijaisia näihin GTC:hen nähden. Ellei toisin todisteta, kirjallinen sopimus tai kirjallinen vahvistuksemme on ratkaiseva tällaisten sopimusten sisällön kannalta.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

 

(1)Tarjouksemme ovat ei-sitovia ja ei-sitovia. Tämä pätee myös, jos olemme toimittaneet asiakkaalle luettelot, tekniset dokumentaatiot (esim. piirustukset, suunnitelmat, laskelmat, viittaukset DIN-standardeihin), muut tuotekuvaukset tai asiakirjat - myös sähköisessä muodossa -, joihin meillä on omistus- ja tekijänoikeudet.

(2)Asiakkaan tekemä tilaus katsotaan sitovaksi sopimustarjoukseksi. Ellei tilauksessa toisin mainita, meillä on oikeus hyväksyä tämä sopimustarjous neljän (4) viikon kuluessa vastaanottamisesta. Hyväksyminen voidaan ilmoittaa joko kirjallisesti (esim. tilausvahvistuksella) tai toimittamalla tavarat asiakkaalle. Meillä on oikeus pyytää kirjallinen vahvistus suullisille sopimusilmoituksille.

§ 3 Toimitusaika ja toimituksen viivästyminen

 

(1)Toimitusajasta sovitaan erikseen tai määritämme tilauksen hyväksymisen yhteydessä.

 

(2) Mikäli emme pysty noudattamaan sitovia toimitusaikoja syistä, joista emme ole vastuussa (palvelun puute), ilmoitamme tästä asiakkaalle välittömästi ja samalla ilmoitamme odotetun uuden toimitusajan. Jos palvelua ei myöskään ole saatavilla uuden toimitusajan kuluessa, meillä on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai osittain; hyvitämme välittömästi asiakkaan jo maksaman vastikkeen. Palvelun epäsaatavuus on tässä mielessä erityisesti se, että toimitusta ei saada ajoissa toimittajiltamme, jos olemme tehneet yhdenmukaisen suojauskaupan, emmekä me tai tavarantoimittajamme ole syyllisiä tai emme ole velvollisia hankkia yksittäistapauksissa.

(3)Toimituksen viivästymisen esiintyminen määräytyy lakisääteisten määräysten mukaan. Joka tapauksessa vaaditaan kuitenkin asiakkaan muistutus.

(4)Asiakkaan näiden yleisten sopimusehtojen 10 §:n mukaiset oikeudet ja lakisääteiset oikeutemme erityisesti suoritusvelvollisuuden poissulkemisen yhteydessä (esim. palvelun ja/tai lisäsuorituksen mahdottomuuden tai kohtuuttomuuden vuoksi) , pysyvät ennallaan.

§ 4 Kasvien tai kasvinosien toimittaminen

 

(1)Järjestelmien tai järjestelmäosien toimituksen ja käyttöönoton suorittaa Pareva tai valtuutettu yhteistyökumppani. Ellei toisin ole sovittu, meillä on oikeus määrittää lähetyksen tyyppi (erityisesti kuljetusyritys, kuljetusreitti, pakkaus) itse. Asiakas maksaa toimituskulut.

 

(2)Asiakas varmistaa pääsyn järjestelmien tai järjestelmäosien käyttöönottoa varten suunniteltuihin tiloihin sovittuna toimitusaikana. Asiakas huolehtii myös siitä, että kyseessä olevat tilat ja kuljetusreitit tiloihin ovat toimitusmittojen ja järjestelmien tai järjestelmäosien painon mukaisia. Epätavallisista kuljetusreiteistä (esim. kapeat kulkureitit, riittämättömän suuri hissi) tulee ilmoittaa erikseen ja sopia etukäteen. Asiakkaalle aiheutuu ylimääräisiä kuluja pääsyn puutteesta tai riittämättömistä kuljetusreiteistä tai -tiloista.

 

(3)Pidätämme oikeuden tehdä suunnittelu-, ohjelmisto- tai muotomuutoksia, jotka johtuvat tekniikan parannuksista tai lakisääteisistä vaatimuksista toimitusaikana edellyttäen, että toimituskohde ei muutu merkittävästi ja muutokset ovat asiakkaalle kohtuullisia.

§ 5 Ohjelmiston käyttö ja oikeudet

 

(1)Ohjelmiston toimittaa ja asentaa Pareva tai valtuutettu yhteistyökumppani solmittavan lisenssisopimuksen puitteissa.

 

(2)Ohjelmiston toimittaa Pareva GmbH omilla palvelimillaan. Se katsotaan toimitetuksi, kun linkki ja tarvittavat pääsytiedot ovat saatavilla. Asiakaskohtainen määräys edellyttää erillistä sopimusta ja voi aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia.

 

(3)Mukana toimitetun ohjelmiston toimintovalikoima vastaa Pareva-sovellusten vakiotietolehteä. Ohjelmiston mukauttaminen asiakkaan erityisvaatimuksiin edellyttää erillistä sopimusta. Asiakas vastaa vastaavista säätökustannuksista.

 

(4)Ohjelmisto (ohjelma ja käyttöopas) on laillisesti suojattu. Tekijänoikeudet, patenttioikeudet, tavaramerkkioikeudet ja kaikki muut  oheiset tekijänoikeudet ohjelmistoon ja muihin tuotteisiin, jotka tarjoamme tai annamme asiakkaan saataville sopimuksen aloittamisen ja/tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, ovat yksinomaan meidän omiamme. sopimuskumppaneiden välisissä suhteissa. Siltä osin kuin kolmannet osapuolet ovat oikeutettuja oikeuksiin, meillä on vastaavat hyödyntämisoikeudet.

 

(5)Asiakas saa ei-yksinomaisen oikeuden, joka on rajoitettu sopimuksessa sovittuun ajanjaksoon, ei-siirrettävän ja ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää ohjelmistoa sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Sopimuskäyttöön sisältyy lisensoidun ohjelmiston lataaminen, näyttäminen ja suorittaminen.

 

(6)Lisenssisopimus on asiakkaan ja Pareva GmbH:n välinen. Lisenssisopimuksen voimassaolo ei muutu, jos järjestelmä myydään. Ottaakseen järjestelmän käyttöön ostajan toimipaikalla ostajan tulee tehdä Parevan kanssa erillinen lisenssisopimus ja ADV. Ostaja vastaa kaikista tarvittavista ohjelmiston uusimisesta ja asennuksesta aiheutuvista kustannuksista.

 

(7)Lisäksi asiakkaalla on oikeus kopioida, muokata tai purkaa ohjelmistoa vain, jos se on lain mukaan sallittua ja vain, jos tätä varten tarvittavia tietoja emme ole saaneet saatavillemme asiakkaan pyynnöstä.

 

(8.)Jos asiakas rikkoo jotakin yllä olevista ehdoista, kaikki tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet raukeavat välittömästi ja palautuvat automaattisesti meille. Asiakkaan on tällöin välittömästi ja kokonaan lopetettava ohjelmiston käyttö, poistettava kaikki järjestelmiinsä asennetut ohjelmiston kopiot (jos sellaisia on) ja myös poistettava tehdyt varmuuskopiot tai luovutettava ne meille.

§ 6 Riskin siirtyminen, hyväksyminen, hyväksymisen laiminlyönti

 

(1)Järjestelmäratkaisun vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen riski siirtyy asiakkaalle viimeistään luovutuksen yhteydessä. Jos hyväksynnästä on sovittu tai sitä vaaditaan työsuorituksena palvelun luonteen vuoksi, on tämä riskin siirron kannalta ratkaiseva. Muilta osin hyväksymiseen sovelletaan vastaavasti työ- ja palvelusopimuslain säännöksiä. Luovutus tai vastaanotto on sama, jos asiakas ei ole vastaanottanut.

(2)Mikäli asiakas jättää vastaanottamatta, ei toimi yhteistyössä tai toimitusmme viivästyy muista asiakkaan vastuulla olevista syistä, meillä on oikeus vaatia korvausta tästä aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien lisäkulut (esim. varastointikulut).
vaatia. Oikeudelliset vaatimuksemme (erityisesti lisäkulujen korvaaminen, kohtuullinen korvaus, irtisanominen, peruuttaminen) eivät vaikuta.

§ 7 Hinnat ja maksuehdot

 

(1)Ellei yksittäistapauksissa toisin sovita, sovelletaan sopimuksen tekohetkellä voimassa olevia hintojamme sekä lakisääteinen arvonlisävero.

 

(2)Asiakas maksaa tullit, maksut, verot ja muut julkiset maksut.

 

(3)Järjestelmän kertaluonteiset kustannukset, mukaan lukien käyttöönotto, asennus ja ohjelmiston asennus, erääntyvät ja maksetaan 14 päivän kuluessa laskutuksesta ja tavaran toimituksesta tai vastaanottamisesta. Meillä on kuitenkin oikeus milloin tahansa, myös jatkuvan liikesuhteen puitteissa, suorittaa toimitus kokonaan tai osittain vain ennakkomaksua vastaan. Ilmoitamme vastaavan varauksen viimeistään tilausvahvistuksen yhteydessä.

 

(4)Ohjelmiston lisenssin kuukausimaksu on maksettava kullekin kuukaudelle etukäteen kunkin kuukauden kolmantena työpäivänä. Lisenssikauden ensimmäisen kuukauden aikana maksu suoritetaan ohjelmiston täyden toimituksen yhteydessä. Jos ohjelmistoa ei toimiteta kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, ensimmäisen kuukauden maksu lasketaan suhteessa kuukauden jäljellä oleviin päiviin alkaen ohjelmiston toimittamista seuraavasta päivästä.

 

(5)Mikäli asiakas haluaa peruuttaa tekemänsä tilauksen, on hän aluksi velvollinen maksamaan sopimuksessa sovitun kertamaksun kohdan 3 mukaisesti. Tässä tapauksessa Pareva varaa oikeuden tehdä peruutussopimuksen. Riippumatta mahdollisuudesta vaatia suurempia todellisia vahinkoja järjestelmistä tai järjestelmän osista, jotka on tilattu tai valmistettu asiakkaan ohjeiden mukaan, peruuttamista rajoittavat säännöllisesti jo aiheutuneet kustannukset ja kulut. Lisäksi veloitamme näistä kuluista 10 % hallintomaksun.

 

(6)Yllä olevien maksuaikojen umpeuduttua asiakas on automaattisesti maksukyvytön ilman kirjallista muistutusta. Velalle on maksettava viivästyksen ajalta korkoa sovellettavan lakisääteisen viivästyskoron mukaisesti. Pidätämme oikeuden vaatia lisävahinkoja, jotka aiheutuvat viivästyksestä.

 

(7)Asiakkaalla on oikeus kuittaus- tai pidätysoikeuksiin vain siltä osin kuin hänen vaatimuksensa on lainvoimainen tai kiistaton. Toimitusvirheiden sattuessa asiakkaan, erityisesti 9 §:n 9 momentin mukaiset vastavaatimukset.(6)Tämä ei vaikuta näiden yleisten sopimusehtojen lauseeseen 2.

 

(9)Jos sopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi (esim. maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen kautta), että asiakkaan maksukyvyttömyys vaarantaa korvausvaatimuksen, meillä on oikeus kieltäytyä suorituksesta lain määräysten mukaisesti ja - tarvittaessa määräajan asettamisen jälkeen - peruuttaa sopimus tai irtisanoa sopimus (BGB § 321). Sopimuksissa, jotka koskevat ei-korvattavien tuotteiden (mittatilaustuotteiden) valmistusta, voimme ilmoittaa peruuttamisesta välittömästi; määräajan asettamisen välttämättömyyttä koskevat lain säännökset säilyvät ennallaan.

§ 8 Omistusoikeuden säilyttäminen

 

(1)Säilytämme myytyjen järjestelmien ja järjestelmäosien omistusoikeuden, kunnes kaikki järjestelmien ja järjestelmäosien ostoon ja/tai toimitukseen liittyvät vaateemme on maksettu kokonaisuudessaan.

 

(2)Omistusoikeuden alaisia järjestelmiä ja järjestelmien osia ei saa pantata kolmansille osapuolille tai luovuttaa vakuudeksi ennen kuin vakuudet on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa meille välittömästi kirjallisesti, jos maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskeva hakemus on tehty tai jos kolmansilla osapuolilla on pääsy (esim. liitteet) omistamiimme järjestelmiin ja järjestelmäosiin.

 

(3)Mikäli asiakas käyttäytyy sopimusvastaisesti, erityisesti jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua, meillä on oikeus peruuttaa sopimus lain määräysten mukaisesti ja/tai vaatia järjestelmien ja järjestelmäosien palauttamista omistusoikeuden säilyttämisen perusteella. Palautusvaatimus ei sisällä peruuttamisilmoitusta; päinvastoin, meillä on oikeus vaatia järjestelmien ja järjestelmäosien palauttamista ja pidättää itsellään peruutusoikeus. Mikäli asiakas ei maksa vaadittua korvausta, voimme vedota näihin oikeuksiin vain, jos olemme aiemmin epäonnistuneesti asettaneet asiakkaalle kohtuullisen maksuajan tai sellainen määräaika on asetettu lain säännösten mukaisesti.
on kuluva.

(4)Asiakas on voimassa peruuttamiseen asti(4c)valtuutettu myymään ja/tai prosessoimaan omistusoikeuden alaisia järjestelmiä ja järjestelmäosia tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa sovelletaan myös seuraavia määräyksiä.

 

(a)Omistusoikeus kattaa tuotteet, jotka on luotu prosessoimalla, sekoittamalla tai yhdistämällä järjestelmiämme ja järjestelmäosia niiden täydellä arvolla, jolloin meitä pidetään valmistajana. Jos kolmannen osapuolen tavaroita käsitellään, sekoitetaan tai yhdistetään kolmannen osapuolen tavaroiden kanssa, hankimme yhteisomistuksen prosessoitujen, sekoitettujen tai yhdistettyjen tavaroiden laskutusarvon mukaisessa suhteessa. Muussa tapauksessa lopputuotteeseen pätee sama kuin omistusoikeuden alaisena toimitettuun tavaraan.

 

(b)Ne, jotka ovat seurausta järjestelmien ja järjestelmäosien tai tuotteen jälleenmyynnistä
Asiakas luovuttaa täten meille vakuudeksi kolmansia osapuolia vastaan esitetyt vaateet kokonaisuudessaan tai mahdollisen yhteisomistusosuutemme verran edellisen kappaleen mukaisesti. Otamme toimeksiannon vastaan. Kohdassa(2)Asiakkaan velvoitteet koskevat myös luovutettuja saatavia.

 

(c)Asiakkaalla on edelleen oikeus noutaa korvausvaatimus kanssamme. Sitoudumme olemaan perimättä vaatimusta niin kauan kuin asiakas täyttää maksuvelvoitteensa meitä kohtaan, hänen maksukyvyssään ei ole puutteita emmekä käytä omistusoikeuden pidättämistä käyttämällä 3 momentin mukaista oikeutta.(3)väittää. Mikäli näin on, voimme kuitenkin vaatia, että asiakas ilmoittaa meille luovutetuista saatavista ja niiden velallisista, antaa kaikki perintään tarvittavat tiedot, luovuttaa tarvittavat asiakirjat ja ilmoittaa luovutuksesta velallisille (kolmannille osapuolille). Tässä tapauksessa meillä on myös oikeus valtuuttaa asiakas myymään ja käsittelemään edelleen omistusoikeuden alaisia tavaroita
olemassa olevat kasvit ja kasvinosat.

§ 9 Asiakkaan virhevaatimukset

 

(1)Lakisääteiset määräykset koskevat asiakkaan oikeuksia materiaalivirheiden ja omistusvirheiden (mukaan lukien virheelliset ja lyhyet toimitukset sekä virheellinen kokoonpano tai puutteellinen asennusohje), ellei jäljempänä toisin mainita. Lakisääteiset erityissäännökset käsittelemättömien tavaroiden lopullisesta toimittamisesta kuluttajalle säilyvät kaikissa tapauksissa ennallaan, vaikka tämä olisi käsitellyt niitä edelleen (BGB 478 §:n mukainen tavarantoimittajan takausoikeus). Toimittajan takausvaatimus on poissuljettu, jos viallinen tavara on asiakkaan tai muun yrittäjän toimesta jatkokäsitelty, esimerkiksi asentamalla ne toiseen tuotteeseen.

 

(2)Vastuumme virheistä perustuu ensisijaisesti järjestelmäratkaisun luonteesta tehtyyn sopimukseen. Kaikki yksittäisen sopimuksen kohteeksi tulleet tuotekuvaukset ovat voimassa sopimuksena tavaroiden laadusta. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolien julkisista lausunnoista (esim.

(3)Asiakkaan virhevaatimukset edellyttävät, että hän on noudattanut lakisääteisiä tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuuksiaan (erityisesti HGB § 377, 381 §). Mikäli järjestelmissä ja järjestelmän osissa ilmenee vika toimituksen, tarkastuksen aikana tai milloin tahansa myöhemmin, siitä on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti. Ilmeisistä puutteista on joka tapauksessa ilmoitettava kirjallisesti 5 arkipäivän kuluessa toimituksesta tai siirrosta ja viat, joita ei voida havaita tarkastuksessa, on ilmoitettava kirjallisesti saman ajan kuluessa havaitsemisesta. Jos asiakas ei suorita asianmukaista tarkastusta ja/tai virheilmoitusta, vastuumme virheestä, jota ei ole ilmoitettu tai ilmoitettu ajoissa tai ilmoitettu virheellisesti, pienenee.
jätetty lain säännösten ulkopuolelle.

 

(4)Jos toimitetut järjestelmät ja järjestelmäosat tai sovittu työsuoritus ovat viallisia, voimme aluksi valita, toteutammeko lisäsuorituksen poistamalla virheen (korjaus) vai toimittamalla virheetön tuote (vaihtotoimitus). Oikeutemme kieltäytyä täydentävästä suorituksesta lakisääteisten vaatimusten mukaisesti säilyy ennallaan.

 

(5)Osana lisenssisopimusta takaamme, että ohjelmiston sopimuksessa sovittu laatu säilyy sopimuskauden ajan ja että ohjelmiston sopimuskäyttö ei ole ristiriidassa kolmansien osapuolten oikeuksien kanssa. Poistamme ohjelmiston aineelliset ja oikeudelliset viat kohtuullisen ajan kuluessa.

 

(6)Meillä on oikeus asettaa velan lisäsuoritus ja virheiden korjaus kulloinkin riippuvaiseksi siitä, että asiakas maksaa erääntyneen korvauksen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus pidättää virheeseen nähden kohtuullinen osa korvauksesta.

(7)Asiakkaan tulee antaa meille myöhempään suoritukseen/virheen korjaamiseen tarvittava aika ja mahdollisuus, erityisesti saattamaan valituksen kohteena olevat järjestelmät ja järjestelmäosat tai työpalvelut saataville tai luovuttamaan ne meille tarkastusta varten. .

 

(8.)Voimme vaatia asiakkaalta korvausta perusteettomista virheenkorjauspyynnöistä aiheutuneista kuluista (erityisesti tarkastus- ja kuljetuskustannuksista), ellei virheen puute ole asiakkaalle ilmeinen.

(9)Kiireellisissä tapauksissa, esim. käyttöturvallisuuden vaarantuessa tai kohtuuttoman vahingon estämiseksi, asiakkaalla on oikeus korjata virhe itse ja vaatia meiltä korvausta tästä objektiivisesti vaadittavista kustannuksista. Tällaisesta omatoimisuudesta on ilmoitettava meille välittömästi, jos mahdollista etukäteen. Tätä oikeutta ei ole, jos meillä oli oikeus kieltäytyä myöhemmistä suorituksista/korjaustoimista lakisääteisten määräysten mukaisesti.

 

(11)Asiakkaan vahingonkorvaus- tai turhien kulujen korvausvaatimukset ovat olemassa vain § 10:n mukaisesti, myös virheiden sattuessa, muutoin poissuljetut.

§ 10 Muu vastuu

 

(1)Ellei näissä yleisissä ehdoissa toisin mainita, mukaan lukien seuraavat määräykset, olemme vastuussa sopimusvelvoitteiden rikkomisesta ja sopimuksen ulkopuolisista velvoitteista lakisääteisten määräysten mukaisesti.

 

(2)Olemme vastuussa vahingoista - mistä tahansa laillisesta syystä - tuottamuksellisen vastuun puitteissa tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Pelkän huolimattomuuden tapauksessa olemme vastuussa vain lievemmällä vastuulla lakisääteisten määräysten mukaisesti (esim. huolellisuudesta omissa asioissamme):(a)vahingoista, jotka johtuvat hengelle, raajoille tai terveydelle aiheutuneesta vammasta,(b)vahingoista, jotka aiheutuvat olennaisen sopimusvelvoitteen (velvoitteen, jonka täyttäminen mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja jonka noudattamiseen sopimuspuoli säännöllisesti luottaa ja voi luottaa) rikkomisesta; tässä tapauksessa vastuumme rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevan, tyypillisesti tapahtuvan vahingon korvaamiseen.

(3)Emme ole vastuussa ohjelmiston alkuperäisistä vioista emmekä kaappimoduuleihin sijoitettujen esineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta, ellei kohdan vaatimuksia ole noudatettu.(2)esittää.

 

(4)Mikä on seurausta kohdasta.(2)ja(3)Tästä johtuvat vastuunrajoitukset koskevat myös sellaisia henkilöitä, joiden tuottamuksesta olemme lakisääteisten määräysten mukaan vastuussa, syyllistyneisiin velvollisuuksiin. Niitä ei sovelleta, jos olemme petollisesti peittäneet virheen tai ottaneet takuun tavaran laadusta ja tuotevastuulain mukaisista asiakkaan vaateista.(5)Johtuen velvollisuusrikkomuksesta, joka ei muodostu virheestä, asiakas voi peruuttaa tai irtisanoa vain, jos olemme vastuussa velvollisuuden rikkomisesta. Asiakkaan ilmainen irtisanoutumisoikeus (erityisesti BGB §:n 651, 649 mukaan) on poissuljettu. Muussa tapauksessa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeudellisia seurauksia.

§ 11 Vanhentumisaika

 

(1)Laatu- ja omistusvirheestä johtuvien vaatimusten vanhentumisaika on yksi vuosi toimituksesta tai luovutuksesta. Jos hyväksymisestä on sovittu, vanhentumisaika alkaa hyväksymisestä.(2)Edellä mainitut vanhentumisajat koskevat myös asiakkaan sopimusperusteisia ja sopimuksen ulkopuolisia vahingonkorvausvaatimuksia, jotka perustuvat palvelun puutteeseen, ellei säännöllisen lakisääteisen vanhentumisajan soveltaminen johtaisi yksittäistapauksissa lyhyempään vanhentumisaikaan. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset § 10 §:n mukaisesti.(2)Sarja 1 ja sarja 2(a)sekä tuotevastuulain mukaan vanhentuvat kuitenkin vain
lakisääteiset vanhentumisajat.

§12 Luottamuksellisuus

 

(1)Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta luottamuksellisia tietoja.

 

(2)Tämän velvoitteen ulkopuolelle jäävät sellaiset luottamukselliset tiedot,(a)joista vastaanottaja oli todistettavasti jo tietoinen sopimuksen tekohetkellä tai joka tuli myöhemmin tiedoksi kolmannelta osapuolelta salassapitosopimusta, säännöksiä tai virallisia määräyksiä rikkomatta;(b)jotka ovat julkisesti tiedossa sopimusta tehtäessä tai julkistetaan sen jälkeen, sikäli kuin tämä ei perustu tämän sopimuksen rikkomiseen;(c)jotka on julkistettava lakisääteisten velvoitteiden vuoksi tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksellä. Ilmoitusvelvollinen vastaanottaja ilmoittaa asiasta etukäteen toiselle osapuolelle, mikäli se on sallittua ja mahdollista, ja antaa tälle mahdollisuuden ryhtyä toimiin paljastamista vastaan.

(3)Osapuolet myöntävät luottamuksellisiin tietoihin pääsyn vain henkilöille, jotka ovat salassapitovelvollisuuden alaisia tai jotka ovat aiemmin olleet tämän sopimuksen luottamuksellisuusvelvoitteiden mukaisia. Lisäksi osapuolet luovuttavat luottamuksellisia tietoja vain niille työntekijöille, joiden on tiedettävä ne tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten, ja velvoittavat nämä työntekijät myös työlainsäädännön sallimassa laajuudessa heidän lähdön jälkeisen ajan.

§ 13 Irtisanominen

 

Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa liikesuhteessa olevat velvoitteet 3 kuukauden irtisanomisajalla vuosineljänneksen loppuun.

§ 14 Oikeus muutoksiin pidätetään

 

Pareva GmbH varaa nimenomaisesti oikeuden muuttaa kulloinkin voimassa olevia yleisiä ehtoja milloin tahansa. Tilaaja hyväksyy, että urakoitsijalla on oikeus muuttaa ehtoja sähköpostitse kulloinkin tiedossa oleviksi

sähköpostiosoite lähetettäväksi. Muutokset katsotaan hyväksytyiksi, jos asiakas ei vastusta tekstimuotoista 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta.

§ 15 Loppumääräykset ja erotettavuuslauseke

 

(1)Meillä on oikeus nimetä asiakas referenssiasiakkaaksi verkkosivuillamme www.Pareva.de sekä mainosesitteissä ja tarjouksissa kolmansille osapuolille.

 

(2)Osapuolet ymmärtävät, että ohjelmistoon saattaa kohdistua vienti- ja tuontirajoituksia. Erityisesti voi olla lupavaatimuksia tai ohjelmiston tai siihen liittyvien teknologioiden käyttöä ulkomailla voi rajoittaa. Asiakas noudattaa sovellettavia vienti- ja tuontivalvontamääräyksiä sekä kaikkia muita asiaankuuluvia määräyksiä. Sopimuksen täyttämisessämme on edellytyksenä, että toteuttamiselle ei ole esteitä kansallisten ja kansainvälisten vienti- ja tuontimääräysten tai muiden lakisääteisten määräysten vuoksi.

 

(3)Asiakkaan tai palveluntarjoajan sopimukseen liittyvät oikeudellisesti merkitykselliset ilmoitukset ja ilmoitukset (esim. määräajan asettaminen, virheilmoitus, peruuttaminen tai alennus) on tehtävä kirjallisesti eli kirjallisesti tai tekstimuodossa (esim. kirje, sähköposti, faksi). Lakisääteiset muotovaatimukset ja muut todisteet säilyvät ennallaan, varsinkin jos on epäilyksiä ilmoittajan laillisuudesta.

(4)Näihin GTC:iin sekä meidän ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta yhtenäistä kansainvälistä lakia, erityisesti YK:n kauppasopimusta.

 

(5)Toimipaikkamme Bruchsalissa on yksinomainen – mukaan lukien kansainvälinen – lainkäyttöpaikka kaikille sopimussuhteesta suoraan tai epäsuorasti aiheutuville riita-asioille. (6) Molemmat osapuolet sopivat, että näiden yleisten ehtojen lisäksi ei ole muita suullisia tai hiljaisia sopimuksia.

 

(7)Jos jokin tämän sopimuksen ehto on pätemätön, tehoton tai täytäntöönpanokelvoton tai sisältää aukkoja, tämä ei vaikuta kaikkien muiden ehtojen tehokkuuteen.

 

(8.)Tällöin osapuolet korvaavat keskenään rauenneen tai puutteellisen ehdon toisella lainvoimaisella määräyksellä, joka täyttää rauenneen ehdon tarkoituksen mahdollisimman pitkälle. Jos tästä ei päästä sopimukseen, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää tuomioistuinta korvaamaan pois jätetyn määräyksen.

Osa 16 Toimitukset

 

Asiakasilmoitukset tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Pareva Oy
Kammerforststrasse 5a
76646 Bruchsal

Puhelin: +49 (0) 7257 938 90 23
Sähköposti: info@pareva.de


Asiakkaan tulee ilmoittaa Pareva GmbH:lle voimassa oleva postiosoite tilausta tehdessään. Molemmat sopimuskumppanit sitoutuvat ilmoittamaan viipymättä toiselle sopimuskumppanille edellä mainitun osoitteen muutoksista kirjallisesti.

bottom of page